KNR: Waarderingsprijs 2021 voor Takecarebnb

Op 4 november 2021, is in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch de KNR-Waarderingsprijs 2021
uitgereikt aan stichting Takecarebnb. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,–, is
beschikbaar gesteld door de Konferentie Nederlandse Religieuzen. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een project waar religieuzen zich in herkennen en die zij waarderen. Vanwege corona is de uitreiking vorige jaar opgeschort en uitgesteld naar 2021.

Omgaan met verschillen
Het thema was dit keer ‘Omgaan met verschillen’. We zien in onze samenleving een steeds grotere diversiteit maar
van ook een groeiende polarisatie. Er is steeds meer sprake van ‘wij-zij-denken’ Er zijn echter ook mensen die
openstaan voor de verscheidenheid en die bereid zijn te luisteren naar anderen en proberen de verschillen te
overbruggen. Verschillen in sociale, culturele of religieuze achtergrond, verschillen tussen generaties en verschillen in
kansen en mogelijkheden die kinderen en jongeren krijgen.

De jury van de KNR-waarderingsprijs deed in 2020 een oproep om initiatieven te nomineren die proberen verschillen
te overbruggen en mensen kansen te bieden zich te ontwikkelen. Uit een lijst van ruim 35 genomineerde projecten,
stelde de jury een shortlist op van zes initiatieven, die bijzonder inspirerend zijn. De zes genomineerde projecten waren: het eerste communieproject van de Ontmoetingskerk in Nijmegen, de Arnhemse Wereldvrouwen, Emoena, het Arm en Rijkspel van Solidair Friesland, Kleurrijk Fryslân en stichting Takecarebnb.

De stichting Takecarebnb laat statushouders vanuit een AZC logeren bij een Nederlands gastgezin in de gemeente
waar zij zich zullen gaan vestigen. Integreren door logeren is het motto. Door eerder het AZC te verlaten en in een
veilige, rustige omgeving te wennen aan de Nederlandse samenleving versnelt het integratieproces. De logeerperiode
betekent vaak de eerste keer dat de legale vluchteling Nederlanders ontmoet. Het gastgezin leert over andere culturen
en kan met gebruik van het eigen netwerk de vluchteling(en) helpen de weg te vinden in hun nieuwe omgeving. Vaak
blijft een vriendschappelijke relatie bestaan na het logeren, waar alle betrokkenen baat bij hebben.

Takecarebnb ziet integratie als een proces dat van twee kanten komt en hecht aan gelijkwaardigheid van gast en
gastgezinnen: vluchtelingen maken kennis met de Nederlandse samenleving en Nederlanders maken kennis met
mensen die zich in ons land gaan vestigen en leren zo hun verhaal, achtergrond en cultuur kennen. Door Takecarebnb
kan de integratie sneller beginnen en wordt het lange wachten in een AZC verkort.

Aandacht voor vluchtelingen is een belangrijk thema voor veel religieuzen. Het openstaan voor anderen en bieden van
gastvrijheid is tevens een belangrijke waarde in het kloosterleven. Het project sluit daarmee prima aan bij de waarden
die de Nederlandse religieuzen graag willen overdragen.

Meer informatie over Takecarebnb: www.takecarebnb.org
Meer over de KNR-Waarderingsprijs: www.knr.nl.