Lidorganisaties

Het Verband Katholieke Maatschappelijke Organisaties is een netwerk van 43 maatschappelijke organisaties. Zij willen op eigentijdse wijze een vorm geven aan de katholieke identiteit binnen hun eigen organisaties. Deze organisaties zijn bij ons netwerk aangesloten:

Actioma

Actioma is een landelijke organisatie die is geworteld in het katholiek maatschappelijk activeringswerk. Het katholiek maatschappelijk activeringswerk is er op gericht vrijwilligers te mobiliseren, te steunen en te stimuleren, die al dan niet op grond van christelijke inspiratiebronnen, trachten bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Binnen het netwerk van de 6 lokale katholieke organisaties voor maatschappelijk activeringswerk (MA-werk) heeft Actioma een faciliterende en ondersteunende rol. Werkzaamheden zijn positionering en ondersteuning van het MA-werk. En verder neemt Actioma deel aan relevante en katholieke netwerken zoals VKMO.    

http://www.actioma.nl

Adelbertvereniging

De Adelbert Vereniging is opgericht in 1934.
Naam en logo verwijzen naar haar wortels in de christelijke traditie. Het is een open en groeiende organisatie, die zich ten doel stelt haar leden en belangstellenden d.m.v. lezingen gelegenheid te bieden voor meningsvorming en onderlinge discussie over actuele vraagstukken van levensbeschouwelijke, maatschappelijke en cultuurhistorische aard. Dit met respect voor de katholieke oorsprong van de vereniging en met betrokkenheid bij de beleving van het christelijke geloof. Op dit moment heeft de Adelbert Vereniging circa 600 leden en bestaat zij uit zes afdelingen: Midden-Brabant, Nijmegen, Roermond, Utrecht e.o., Venray en Zwolle. De afdelingen geven elk op hun eigen wijze invulling aan de doelstelling en leggen eigen accenten.

http://www.adelbertvereniging.nl

Adveniat

Adveniat ziet scharniermomenten van geloof en leven als kansen om het katholieke geloof te delen en mensen te troosten en inspireren. Ze richt zich daarbij op de katholieke achterban en alle mensen die zoeken naar zingeving. Adveniat is een kleine uitgeverij die gedragen wordt door aandeelhouders (waaronder enkele bisdommen en congregaties). Adveniat is verbonden met Bayard, een grote uitgeverij in Frankrijk die wereldwijd vertegenwoordigd is en in handen is van de paters Assumptionisten.

http://adveniat.nl

Berne Media

Berne Media is uitgeverij op het gebied van liturgie, zowel wat betreft de viering van de zondag als de viering op weekdagen. De uitgaven zijn er voor de kerkgangers, de koorzangers, organisten en de voorgangers. Als zakelijke onderneming is Berne Media gelieerd aan de Abdij van Berne. www.bernemedia.com

De Abdijwinkel (gevestigd in de voormalige boerderij op het abdijterrein) in Heeswijk-Dinther heeft zich gespecialiseerd in de verkoop van Bier- en andere Abdijproducten en een bescheiden assortiment aan boeken. www.berneabdijwinkel.nl 

http://www.bernemedia.com

Christoffel Reizen

Christoffel Reizen is een reisorganisatie die geheel verzorgde bedevaarten aanbiedt naar Lourdes, Rome, het Heilig Land, de Wereldjongerendagen en vele ander plaatsen uit de katholieke traditie. Christoffel: Christusdrager. De één vindt de ander en vice versa. Leunend op schouders, een steun in de rug, zoals verbeeld in ons logo. In verbondenheid met elkaar, Christus immer nabij.

https://www.christoffelreizen.nl

CNV

Het CNV heeft als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen. Ze doet dat voor werknemers in alle sectoren. Daarnaast behartigt het CNV de belangen van verschillende doelgroepen zoals jongeren en gepensioneerde werknemers. Het CNV geeft stem aan de belangen van meer dan 250.000 leden. Het CNV streeft, met 550 werknemers, naar een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben en duurzaamheid een centraal begrip is Het CNV laat zich bij haar handelen inspireren door het christelijk sociaal gedachtegoed.

http://www.cnv.nl

Cordaid

Cordaid steunt gemeenschappen die bouwen aan een leefbare en bloeiende toekomst in ’s werelds meest kwetsbare gebieden. Cordaid komt op voor mensen in nood: mensen in diep armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt hun noodhulp en draagt met slimme, blijvende oplossingen bij aan betere gezondheidszorg, beter onderwijs, menselijke veiligheid en een inclusieve economie. Cordaid heeft 250.000 donateurs in Nederland, werkt wereldwijd samen met 360 partners en heeft, naast het hoofdkantoor in Den Haag, kantoren in tien verschillende landen.

http://www.cordaid.nl

Edukans

Edukans richt zich op het stimuleren en financieren van relevant onderwijs in ontwikkelingslanden voor kansarme groepen. Deze programma’s worden mede mogelijk gemaakt door de verschillende sectoren van het Nederlandse onderwijs hierbij te betrekken, in uitwisselingsprogramma’s en fondsenwerving.

https://www.edukans.nl

FNV

Met bijna een miljoen leden is de FNV de grootste vakbond van Nederland. De FNV komt op voor de belangen van jong en oud, mensen die werken, die een uitkering krijgen of met pensioen zijn. De FNV wil voor ieder van hen een zekere toekomst, een fatsoenlijk inkomen, betere arbeidsomstandigheden, een rechtvaardige maatschappij en regie op werk, inkomen en ontwikkeling.

https://www.fnv.nl

Huis voor de Pelgrim

Het Huis voor de Pelgrim organiseert al meer dan honderd jaar bedevaarten en bezinningsreizen naar tal van katholieke pelgrimsoorden. ‘Onze reizen brengen je verder’ is de slogan van het Huis voor de Pelgrim. Reizen waarin persoonlijke ontmoeting, aandacht en zorg voor elkaar, gezelligheid en verdieping hand in hand gaan. De organisatie is sociaal maatschappelijk betrokken en werkt met een hecht team van vaste medewerkers en vele honderden enthousiaste vrijwilligers. Naast de jaarlijkse vaste reizen naar Lourdes, biedt het Huis voor de Pelgrim ook reizen naar overige bestemmingen aan en kan maatwerk geleverd worden. Deze reizen op maat zijn bij uitstek geschikt voor groepen. De afgelopen jaren heeft het Huis voor de Pelgrim prachtige reizen voor groepen verzorgd naar inspirerende plaatsen in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Ierland, Israël, Italië, Mexico, Polen, Portugal, Spanje en Zweden. De medewerkers van het Huis voor de Pelgrim kennen de weg in onder andere Assisi, Ávila, Banneux, Bari, Czestochowa, Fátima, Jeruzalem, Kevelaer, Knock, Montserrat, Padua, Rome, San Giovanni Rotondo (Pater Pio) en Santiago de Compostela. Maar zij verkennen ook graag nieuwe plekken.  

http://huisvoordepelgrim.nl

Kansfonds

Ieder mens telt. De projecten die Kansfonds steunt zijn daarom altijd gericht op kwetsbare mensen die de aansluiting (dreigen te) missen met de samenleving. Om welke reden ook. Ze hebben geen contacten met anderen. Ze leven in armoede. Ze hebben geen veilig thuis meer of zijn slachtoffer van geweld. In 2019 kende het Kansfonds tien miljoen euro toe aan 530 onder meer lokale projecten die een vangnet bieden en werken aan het oplossen van de oorzaken die de problemen in stand houden. Dat doet het Kansfonds met een klein professioneel bureau van twintig medewerkers.

http://www.kansfonds.nl

Katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura

De katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura biedt aan de katholieke docent een plek voor bezinning en bezieling. De lerarenvereniging is aangesloten en een onderdeel van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Samenwerkingsverbanden voor reflectie op onderwijs en het beroep van de leraar staan centraal. Sint Bonaventura wil een forum bieden voor de behartiging van de specifieke belangen van haar leden en van het katholiek onderwijs.

http://www.sintbonaventura.nl

Katholiek Nieuwsblad

Katholiek Nieuwsblad (KN) voorziet het nieuws uit kerk en wereld van zowel duiding als opinie. Het medium wil vanuit een goed gefundeerde katholieke visie een positieve bijdrage leveren aan kerk en samenleving. De eigen redactie, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, en een breed netwerk van freelancers en correspondenten wereldwijd volgen de actualiteit, en bieden daarbij verdieping en inspiratie, dagelijks online via www.kn.nl en wekelijks in de (gedrukte en digitale) krant.

http://www.kn.nl

Katholiek Vrouwen Dispuut

Het Katholiek Vrouwendispuut (KVD) is een vereniging van maatschappelijk actieve vrouwen. In lokale kringen bespreken zij actuele onderwerpen. Leden willen de inbreng van vrouwen in de samenleving versterken door een netwerk te bieden dat een bron van inspiratie kan zijn voor hun maatschappelijk functioneren. Door bij te dragen aan opinievorming op het terrein van politiek, kerk en samenleving. En door het ontwikkelen en tonen van vrouwelijk leiderschap te stimuleren.

http://www.katholiekvrouwendispuut.nl

Kerk in Nood Nederland

Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie met kantoren in 23 landen. Kerk in Nood is in 1947 opgericht en geeft jaarlijks steun aan 5.000 projecten wereldwijd

https://kerkinnood.nl

KNR

De Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen is de koepelorganisatie van (bijna) alle religieuze ordes en congregaties in Nederland. Zij behartigt de belangen van paters, zusters, broeders en fraters in Nederland en stimuleert samenwerking tussen de verschillende kloosters. De KNR adviseert en ondersteunt de religieuze instituten en brengt de religieuzen samen rond belangrijke thema’s. Daarnaast stimuleert de KNR de aanwezigheid en zichtbaarheid van de religieuzen binnen kerk en samenleving. Zij treedt soms namens hen samen op als officiële gesprekspartner.

https://knr.nl

KRO-NCRV

KRO-NCRV gelooft in een liefdevolle samenleving waarin plek is voor iedereen. Een samenleving die draait om iets minder ‘mij’, en iets meer ‘wij’. KRO-NCRV is er voor al die mensen die van goede wil zijn, van jong tot oud. Voor degenen die ondanks twijfel, verwarring en onzekerheid, bedreigingen en polarisatie, geloven in het goede in mensen. Die blijven hopen op een betere wereld, in liefde met elkaar willen leven en liefde willen doorgeven. KRO-NCRV is een maatschappelijke mediaorganisatie en vertegenwoordigt binnen de publieke omroep de katholieke en protestants-christelijke gemeenschappen.

https://kro-ncrv.nl

Leerhuis Westerhelling

Het Leerhuis Westerhelling – op het terrein de Westerhelling van de Fraters Maristen in Nijmegen – is gehuisvest in het fraterhuis. De Fraters Maristen is een beweging van broeders, die zijn oorsprong heeft in het begin van de negentiende eeuw in Frankrijk en huizen heeft in 80 landen. De Nederlandse fraters vormen met 4 andere landen in Europa een bestuurlijke eenheid.
Onder het Leerhuis Westerhelling vallen de activiteiten die aangeboden worden aan jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar.
Om zoveel mogelijk jongvolwassenen de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan de activiteiten is deelname laagdrempelig en staan ze open voor alle jongvolwassenen.
De bewogenheid van de Fraters en de mensen die zich betrokken voelen bij de Westerhelling wordt aangeduid met de woorden Aandachtig Leven.

https://leerhuiswesterhelling.nl

L.J. Mariastichting

De R.K. L.J. Maria Stichting stelt zich ten doel de theologische studieambities van vrouwen financieel te ondersteunen. Zij wil een financiële tegemoetkoming bieden in de studiekosten bij het behalen van bachelor- of masterexamen theologie op HBO- of Academisch niveau. Daarnaast wordt vrouwen de mogelijkheid geboden zich ook postacademisch verder te ontwikkelen.

https://www.ljmariastichting.nl

MARA

Stichting Mara zet zich met vrijwilligers in voor mensen in kwetsbare posities, vanuit de visie dat iedereen van waarde is. Mara werkt vanuit vertrouwen in mensen en sluit aan bij het verlangen naar een goede toekomst voor iedereen. Mara richt zich op migranten, kwetsbare jongeren (speciaal dak- en thuisloze jongeren) en op mensen die maatschappelijk uitgesloten worden (geaardheid, vluchtelingen, hiv-positieven). Mara heeft een vestiging in Rotterdam en een in Den Haag en werkt met een team van ongeveer twintig medewerkers. In de projecten zijn enkele honderden vrijwilligers actief.

https://www.maraprojecten.nl

Mariënburgvereniging

De Mariënburgvereniging wil een beweging zijn, geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus, die de verwerkelijking van het evangelie nastreeft op individueel niveau, in gelovige gemeenschappen, en in de wereld om ons heen.

https://marienburgvereniging.nl

Mensen met een Missie

In opdracht van de gezamenlijke Nederlandse religieuzen werkzaam zijn ten dienste van missionaire activiteiten door religieuzen of anderen ondernomen.

http://www.mensenmeteenmissie.nl

Stichting MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Ruim 85 jaar geleden startte MIVA met de ondersteuning van vervoer aan missionarissen tijdens hun missiewerk. Tegenwoordig zijn het de lokale hulpverleners die door MIVA geholpen worden. MIVA is gevestigd in ’s-Hertogenbosch en werkt daar vanuit een voormalig klooster met een team van 9 medewerkers. 

http://www.miva.nl

Museumpark Orientalis

De kleurrijke wereld van het Jodendom, Christendom en de Islam komt tot leven in Museumpark Orientalis. Orientalis is een 30 hectare groot Rijksmonument waar beleving, architectuur en natuur samenkomen.

http://www.museumparkorientalis.nl

Nationaal Katholiek Thuisfront

Het NKT maakt deel uit van het Militaire Ordinariaat, Bisdom van de Krijgsmacht. Zij organiseert en ontwikkelt activiteiten die er op gericht zijn om het maatschappelijk draagvlak van de Krijgsmacht, in de samenleving, in stand te houden en te vergroten. Daarnaast steunt het NKT als vertegenwoordiger van de Katholieke gemeenschap het werk van de aalmoezeniers werkzaam bij de Dienst RK Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie.

http://www.katholiekthuisfront.nl

Netwerk Katholieke Vrouwen

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levenshouding de volgende zaken van belang vinden: Ontmoeting en verdieping rondom levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s; Opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en maatschappij; Samenwerken en krachten bundelen met zusterorganisaties in Nederland, Europa en elders in de wereld. Zowel organisaties als individuen zijn welkom bij het netwerk en van harte uitgenodigd voor activiteiten.

http://netwerkkatholiekevrouwen.nl

NKSR

De Nederlandse Katholieke Schoolraad is de koepelorganisatie van de katholieke scholen en instellingen voor (S)PO, (S)VO, MBO en HBO. De NKSR is namens de Nederlandse bisschoppen verantwoordelijk voor de canonieke erkenningstaak van katholieke schoolbesturen en het goedkeuren van statuten van katholieke scholen en diens ouderverenigingen. De NKSR is het brede platform van door de RK-Kerk erkende organisaties van besturen, schoolleiders, onderwijsgevenden, identiteitsbegeleiders, ouders, leerlingen en studenten, die de doelstellingen van de NKSR actief ondersteunen. Internationaal is de NKSR onder meer de vertegenwoordiger van het katholiek onderwijs in het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs (CEEC) en het Office International Enseignement Catholique (OIEC).

http://www.nksr.nl

PAX

Vredesorganisatie PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. PAX werkt in opdracht van Pax Christi en IKV aan vredesprogramma’s vanuit een organisatie met een raad van toezicht en een directie. PAX opereert onafhankelijke van politieke belangen en wordt gesteund door een brede groep betrokken burgers, maatschappelijke organisaties en is verbonden met zes kerkgenootschappen, waaronder de Rooms-katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland

http://www.paxvoorvrede.nl

Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen en zowel regionaal als internationaal van betekenis zijn. Aldus het strategiedocument van de Radboud Universiteit, getiteld ‘A Significant Impact’. Aan de Radboud Universiteit werken meer dan 5.000 medewerkers en studeren ongeveer 23.000 studenten.

http://www.ru.nl

Relief

Relief is een christelijke vereniging van zorgaanbieders, waarbij zo’n honderd zorgorganisaties zijn aangesloten. Relief zet zich in voor bezieling, inspiratie en ethiek in de zorg, en voor werken vanuit menslievende zorg, waarbij de vraag en het verhaal van mensen centraal staan. Relief helpt haar lidorganisaties om de ethische, levensbeschouwelijke en spirituele dimensies van zorg een plaats te geven in het dagelijks werk.

http://www.relief.nl

SKVM

De SKVM (Stichting tot Steun aan het Katholiek Vormingswerk voor Militairen) maakt deel uit van het Militaire Ordinariaat, Bisdom van de Krijgsmacht. Zij steunt activiteiten van de Dienst RK Geestelijke Verzorging bij het Vormingscentrum Beukbergen. Hier werken geestelijk verzorgers van verschillende geloofs- en levensovertuigingen samen. Hun werk is er op gericht om militairen te ondersteunen en geestelijk weerbaar te maken bij hun moeilijke taak in binnen- en buitenland. Daarnaast worden incidenteel activiteiten ondersteund, gerelateerd aan het bedoelde vormingswerk vanuit een katholieke signatuur, zoals de jaarlijkse militaire bedevaart naar Lourdes.

http://www.katholiekthuisfront.nl

Sobrietas

Sobrietas is een organisatie, die in 1895 door de priester Alphons Ariëns werd opgericht als antwoord op de noden die hij waarnam onder de arbeiders in de Twentse textielindustrie. Een belangrijke factor vormde het overmatig alcoholgebruik, vandaar de officiële naam ‘katholieke matigheidsbeweging’. Inmiddels is de beweging, na aanvankelijk een vereniging te zijn geweest, ontwikkeld tot een fondsbeherende stichting die zich ten doel stelt ondersteuning te verlenen bij armoede gerelateerde verslavingsproblemen. 

http://www.sobrietas.nl

Stichting Octavia van Breemen

De Stichting Octavia van Breemen richt zich op het zo authentiek mogelijk vertalen van werk van Dr Anna Terruwe en het verspreiden van haar werk en bedoelde vertalingen. De stichting stelt zich ten doel om op een termijn van tien jaren het werk van Anna Terruwe in verbinding te brengen met actuele debatten in de psychiatrie, de sociale psychologie en het politiek-maatschappelijke discours binnen en buiten Nederland.

Stichting Kwintessens Educatief

Godsdienstige- en Levensbeschouwelijke vorming en sociaal-emotioneel leren zijn essentiële vak- en vormingsgebieden voor goed en inspirerend onderwijs; zij vormen belangrijke bouwstenen voor de pedagogische kwaliteit van de school. Deze leergebieden dragen ook direct bij aan sociale cohesie, burgerschap en de persoonsvorming van leerlingen. Kwintessens Educatief (voorheen UnieNzv) stelt zich ten doel deze vak- en vormingsgebieden te bevorderen, vooral door te investeren in educatief materiaal, door het bieden van scholing en training en door het agenderen van het belang van deze thema’s in maatschappelijk debat en onderwijs.

www.kwintessens-educatief.nl

Stichting Thomas More

Stichting Thomas More staat voor het duurzaam doordenken van de betekenis van de katholieke intellectuele, sociale en spirituele traditie en het betrekken van deze rijke en veelkleurige traditie bij de vorming van studenten en jonge professionals. Stichting Thomas More biedt daartoe onder meer een studieprogramma voor studenten. Jaarlijks nemen tussen de dertig en veertig studenten deel aan dit programma. Na deelname worden deze studenten lid van het alumninetwerk.

http://www.thomasmore.nl

Thijmgenootschap

Het Thijmgenootschap bevordert reflectie op wetenschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor onze samenleving en cultuur, vanuit een christelijk perspectief. Thijm geeft regelmatig boeken uit, en organiseert symposia waarin actuele, maatschappelijk relevante vraagstukken aan de orde worden gesteld. Deze worden vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd. Met deze multidisciplinaire aanpak wil het Thijm een bijdrage leveren aan een verantwoorde en gefundeerde bezinning op de complexe problemen van onze samenleving en de wetenschap in deze tijd. Denk dan aan thema’s als zoals ‘grenzen aan de gezondheidszorg’ en de ‘rol van universiteiten’ in de vorming van studenten. Jaarlijks verzorgt het Thijm vier publicaties in de gezaghebbende reeks Annalen van het Thijmgenootschap en verschijnt er het zogeheten Thijmessay. Deze publicaties zijn in de boekhandel verkrijgbaar. 

http://www.thijmgenootschap.nl

Tilburg University

Tilburg University is gespecialiseerd in mens- en maatschappijwetenschappen en streeft ernaar de samenleving vooruit te helpen door onderwijs, onderzoek en impact. Aan Tilburg University studeren 17.000 studenten, terwijl 2.300 mensen zorgen voor onderwijs, onderzoek en ondersteuning. Tilburg University heeft als motto ‘Understanding Society’: verdieping van begrip van de samenleving helpt de samenleving vooruit. Verbonden als ze is met de samenleving zet Tilburg University haar onderzoek in voor het ‘goede leven’ van iedereen.

https://www.tilburguniversity.edu

Vastenactie

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Wij willen niet achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn. We steunen jaarlijks zo’n 60 kleinschalige sociaaleconomische projecten in het buitenland. Daarvoor werven we in Nederland fondsen. God vraagt onze solidariteit met kwetsbare mensen. Daarom vragen we in Nederland ook aandacht voor de situatie van mensen in ontwikkelingslanden en voor de ongelijke verdeling van welvaart. Daarbij hoort ook aandacht voor een goed en rechtvaardig beheer van de aarde. We doen dat samen met duizenden vrijwilligers in Nederland én in nauwe samenspraak met onze partners in het buitenland. Samen steunen we mensen over de hele wereld bij het opbouwen van een waardig bestaan. Ongeacht hun etniciteit, geloofsovertuiging, sekse of afkomst. Dit kunnen we natuurlijk niet doen zonder de steun van tienduizenden trouwe donateurs, die ons vaak al tientallen jaren steunen.

http://www.vastenactie.nl

VERUS

Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4.000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten verbetert, als dienst aan onze samenleving.

http://verus.nl

Vincent de Paul Center Nederland

Vincent de Paul Center Nederland (sinds 2012) is een centrum voor sociale spiritualiteit. Vanuit een sociaal-christelijke levensbeschouwing wil het centrum een vernieuwende impuls geven aan het welzijn en de ontplooiing van mensen, aan het versterken van de gemeenschap en aan de kwaliteit van de leefomgeving.

https://vincentdepaulcenter.nl

Vincentiusvereniging

Vincentiusvereniging is een vereniging van 51 lokale vrijwilligersorganisaties die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening en vanuit het gedachtengoed van de H. Vincentius a Paulo een structurele bijdrage wil leven en aan een beter leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

http://www.vincentiusvereniging.nl

VKLO

De Vereniging van Katholieke Lerarenopleidingen (VKLO) behartigt de belangen van de katholieke lerarenopleidingen primair onderwijs wat betreft de identiteit en de kwaliteit van het opleidingsprogramma godsdienst/levensbeschouwing.

http://www.vklo.nl

WKHP

Het WKHP is een werkverband van katholieke LHBTIQ+ priesters, religieuzen, pastoraal werkenden, geestelijk verzorgers en theologen (in opleiding) die samen staan voor een inclusieve kerk. Doelen van het WKHP zijn onder meer het creëren van een vrije ruimte voor de leden waar de eigen geaardheid en identiteit niet ter discussie staan, het gesprek over LHBTIQ+ kwesties en christelijk geloven bevorderen binnen en buiten de Rooms-Katholieke Kerk en het opkomen voor erkenning van de diversiteit van relaties waarin mensen elkaar tot zegen kunnen zijn.

http://www.wkhp.nl