Ongewenste omgangsvormen en integriteit

Ongewenste omgangsvormen

Binnen het VKMO hechten wij waarde aan respectvolle bejegening. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij het voortouw nemen bij gewenste omgangsvormen. Zij zijn, samen met de directeur en het bestuur, verantwoordelijk voor een veilige (werk)omgeving voor iedereen die bij het VKMO betrokken is. Ongewenste omgangsvormen hebben een negatieve invloed op de productiviteit, de werkuitoefening, de kwaliteit van de (arbeids-)verhoudingen en het werk- en leerplezier van mensen. Een goed werkklimaat is regelmatig onderwerp van gesprek. 

Daar waar mensen met elkaar omgaan kan zich grensoverschrijdend gedrag voordoen. Ook tijdens de activiteiten van VKMO kunnen deelnemers, begeleiders, docenten en medewerkers geconfronteerd worden met vormen van grensoverschrijdend gedrag. Als VKMO hechten we veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van alle mensen die betrokken zijn bij ons werk.  Wie het gevoel heeft dat zijn of haar grenzen overschreden worden en zich daarom niet meer veilig voelt kan en mag dit aangeven, persoonlijk, telefonisch of via een mail bij de directeur Carlien Geelkerken (c.geelkerken[at]katholieknetwerk.nl) of een afspraak maken met onze vertrouwenspersoon Jef van de Riet (j.vanderriet[at]yahoo.co.uk. In overleg met met u, met jou, kijken we hoe we het best met de situatie om kunnen gaan. 

Integriteit

Met de ons door lidorganisaties betaalde en door donateurs en subsidieverstrekkers geschonken of toegekende gelden gaan wij zorgvuldig om. Als ANBI Stichting houden we ons aan deze wetgeving en aan de de richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. We hanteren bij betalingen een vier-ogen-principe. En zijn in de verantwoording naar onze lidorganisaties, de subsidieverstrekkers en donateurs transparant over de inzet van de door hen verstrekte middelen.