Bestuur en Bureau

Het Algemeen Bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk (Voorzittersoverleg) wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten organisaties. Deze voorzitters komen twee maal per jaar bijeen in het Voorzittersoverleg. Aan dit voorzittersoverleg nemen de bisschoppelijk referent voor Kerk en Samenleving, Mgr. dr. G.J.N de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch, en de voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres deel.

Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste voor de helft uit vertegenwoordigers van de lidorganisaties. De voorzitter wordt door het algemeen bestuur benoemd. Het dagelijks bestuur benoemt uit haar midden een vice-voorzitter en secretaris. Deze functies kunnen verenigd worden in één persoon.

Naast het Algemeen Bestuur kent het VKMO-Katholiek Netwerk een Dagelijks Bestuur en een bureau.