Geletterdheid in levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren

UnieNzv wordt Kwintessens Educatief
Ron Rijnbende

Stichting Kwintessens Educatief (voorheen Stichting UnieNzv) zet zich in voor de bevordering van levensbeschouwing en sociaal-emotioneel leren, vooral in het onderwijs. In veel scholen is er sprake van een heel diverse leerlingen en lerarenpopulatie. De traditionele aandacht voor levensbeschouwing als onderdeel van de Katholieke identiteit van scholen, staat onder druk. Steeds nadrukkelijker stellen scholen en leraren de vraag naar de relevantie van het vak levensbeschouwing voor het onderwijs. De legitimatie van het vak vanuit de Katholieke traditie als zodanig wordt ter discussie gesteld. Waarom is het vak van belang, is het niet voldoende als we werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling…?

Kwintessens Educatief gelooft in het belang van beide vakgebieden. Via het vak levensbeschouwing wordt op een bijzondere manier invulling gegeven aan de pedagogische opdracht van de school. De legitimatie van het vak ligt wat Kwintessens betreft niet in de eerste plaats in de traditie. Die legitimatie ligt wat Kwintessens betreft vooral in wat de aandacht voor levensbeschouwing betekent in de persoonsvorming van leerlingen. De aandacht voor geloof en religie kan een bepalende bijdrage leveren aan wezenlijke competenties als: ethisch besef, persoonlijke identiteitsontwikkeling, verbeeldingskracht, creativiteit, en openheid en gevoeligheid voor betekenisgeving. Bijbelverhalen vormen, met verhalen uit de andere tradities, hiervoor een belangrijke bron voor menswording.

Sociaal-emotioneel leren heeft daar zeker raakvlakken mee, maar concentreert zich meer op de sociale competenties als zelfkennis, leren samenwerken, omgaan met belangrijke emoties.

De betekenis van levensbeschouwing in het onderwijs staat of valt met goed materiaal als handreiking. Maar het vraagt van leraren ook een zekere mate van ‘levensbeschouwelijke geletterdheid’. Kwintessens Educatief heeft als doel om die ‘geletterdheid’ op beide genoemde vakgebieden te versterken. Via materiaalontwikkeling, via training en scholing en via belangenbehartiging en debat. Onder het motto ‘meer leven in de les’ wordt via de uitgeverij dagelijks of wekelijks aan duizenden basisscholen lesmateriaal aangeboden. Nu nog alleen in het basisonderwijs, de komende jaren ook in het voortgezet onderwijs. 

Stichting UnieNzv, sinds vier jaar lid van VKMO, omvatte tot voor kort het werk van Edukans (onderwijs en ontwikkelingssamenwerking) en Kwintessens Uitgevers. In 2021 is de stichting Edukans echter verzelfstandigd, vooral vanwege de verdergaande internationalisering. Stichting Edukans zal vanaf 1 januari zelfstandig lid worden van VKMO. UnieNzv heeft een nieuwe naam en doelstelling geformuleerd en zal als Stichting Kwintessens Educatief het lidmaatschap van VKMO voortzetten.

Voor meer informatie:

www.kwintessens.nl
https://kwintessens-educatief.nl

Ron Rijnbende is directeur bestuurder van Kwintessens Educatief