Voorbij de verharding – over polarisatie en solidariteit

Zondagmiddag 13 december tijdens het kerstconcert van de Schola Cantorum in de Sint-Janskathedraal sprak bisschop Gerard de Korte zijn jaarlijkse kersttoespraak uit.  “VOORBIJ DE VERHARDING – over polarisatie en solidariteit”, is de titel van de toespraak van de bisschop.

“Dit jaar vieren wij het geboortefeest van de Heer in bijzondere omstandigheden. Het jaar dat bijna achter ons ligt, zal ongetwijfeld worden herinnerd als het jaar van het virus; een onzichtbaar virus houdt heel de wereld in de greep. En de gevolgen zijn enorm: medisch, sociaal en economisch”, opende de bisschop.

Bisschop De Korte stond stil bij de maatschappelijke verharding in de wereld maar ook in ons eigen land. “Helaas gaat de maatschappelijke verharding ook niet aan Nederland voorbij. Op sociale media wordt vaak op de man of vrouw gespeeld en niet op de bal. Politici krijgen te maken met bedreigingen. Steeds vaker is de sfeer grimmig, tot doodsverwensingen toe. Soms zelfs zodanig ernstig dat zij hun werk moeten aanpassen.” 

Deze periode maakt ook angstig. Angst voor het onbekende. Bisschop De Korte gaf in zijn toespraak hier verschillende voorbeelden van. 

Deze angst vraagt om werkbare antwoorden: “Die angst is, begrijpelijkerwijs, groter bij mensen met bestaansonzekerheid, met name in sociaal-economische zin. Veel angst leeft bij grote delen van de middenklasse. Zij vrezen een daling van hun levensstandaard. Migranten worden gemakkelijk gezien als concurrenten op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Een vacature kan maar één keer worden vervuld. En een sociale huurwoning kan maar één keer worden vergeven. 

Deze angst vormt een realiteit die onze bestuurders serieus moeten nemen. Zij zijn geroepen om werkbare antwoorden te vinden voor de problemen van onze tijd. 

Maar angst kan mensen verlammen, zoals een konijn kan verstijven in het licht van de koplampen van een auto”, aldus De Korte.

Paus Franciscus publiceerde onlangs een pauselijke encycliek “Fratelli Tutti” over de naastenliefde. De bisschop vertaalde deze encycliek naar de Nederlandse samenleving: “Nederland heeft behoefte aan mensen die bereid zijn om in de schoenen van een ander te gaan staan. Aan mensen die kunnen luisteren en zich kunnen inleven in de ander. Geen verdere polarisatie en het vergroten van verschillen maar veeleer het zoeken naar consensus, onderlinge verbondenheid en solidariteit. In het Evangelie horen wij dat Jezus mensen met medelijden aankijkt. Medelijden is niet meewarig maar met sympathie. Dat wij sympathieke mensen zijn. Mensen die zuinig zijn op elkaar.”

De Bisschop besloot zijn toespraak verwijzend naar het komende kerstfeest: ” Ik hoop dat de Heer in ons eigen bestaan welkom is. Uiteindelijk gaat het in ons geloof immers om een leven in verbondenheid en vriendschap met Christus. In kracht van zijn Geest kunnen wij alle verharding en polarisatie achter ons laten. 

In de kracht van zijn Geest kunnen wij kiezen voor verbondenheid en onderlinge solidariteit. Vanuit die overtuiging wens ik u een gezegend, een zalig Kerstfeest toe.”

De volledige toespraak is te lezen op de website van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.