22 sept – Webinar ‘Verantwoorden vanuit de relatie’


  • Datum:

Woensdag 22 september 15.30 – 17.00 uur

bijdragen van o.a.

Theo Camps, hoogleraar bestuurskunde TIA/Universiteit van Tilburg
Berend Kamphuis, voorzitter CvB Verus
Han van Esch, RvB Philadelphia

Aanmelden via: info@katholieknetwerk.nl
U ontvangt enkele dagen van tevoren een link

Verantwoorden vanuit de relatie.

Het hart van het werk van maatschappelijke organisaties (opnieuw) zichtbaar maken.

Het werk in de klas, aan het ziekbed of in het verpleeghuis, in de dagopvang, buurtteams en jeugdhulpverlening draait om de relatie. Kennisoverdracht, goede behandeling en de passende therapie zijn geen kant en klare pakketjes die afgeleverd worden aan een toevallig passerende leerling, cliënt of patiënt. In de relatie krijgen die handelingen betekenis en diepgang en worden ze ook effectief. Zonder relatie verliezen acties, handelingen, protocollen en programma’s hun betekenis. Sterker nog: goed werk is eigenlijk altijd een zaak van co-makership: pas in de interactie tussen professional en leerling/patiënt of cliënt  krijgt de aangeboden kennis of de aangeboden behandeling zijn vervulling.

Onder invloed van het New Public Management is de afgelopen jaren veel nadruk komen te liggen op verantwoording als registratie van de aangeboden dienstverlening en van de vraag of alle handelingen en diensten volgens vastgestelde protocollen worden verleend. Dat doet geen recht aan het werk als relationeel handelen en het doet geen recht aan de actieve rol van de leerling/cliënt/patiënt.

Binnen het VKMO (vereniging van Katholieke Maatschappelijke Organisaties) is het plan ontstaan op zoek te gaan naar een alternatief. In de afgelopen jaren is er in onderwijs, zorg en maatschappelijke opvang gewerkt aan alternatieven zoals het concept liefdevolle zorg (Reliëf), werken volgens de bedoeling (Philadelphia) en narratief verantwoorden (Verus). We willen dat nu met elkaar verder brengen in een ambitieuze poging een methodiek van verantwoorden te ontwikkelen die de essentie van ons werk in beeld brengt, die een alternatief biedt voor de administratieve ballast en die toereikend is om financiers en toezichthouders adequaat te informeren over de besteding van de ons toevertrouwde middelen.

Deze relationele manier van kijken is een concrete vertaling van de christelijk sociale inspiratie die onze organisaties bezielt. Binnen dit relationele perspectief krijgen vraagstukken van professionaliteit, effectiviteit en efficiency hun plaats.

TIAS, het instituut voor postacademisch onderwijs van de Universiteit van Tilburg gaat middels haar governance lab haar wetenschappelijke inzichten koppelen aan de praktijkkennis van maatschappelijke organisaties om dit te realiseren. In een nauwe verbinding van wetenschap en praktijk kunnen we dit project succesvol ontwikkelen.

Vier grote maatschappelijke organisaties uit de kring van VKMO en CSC (Verus, Reliëf, Cordaid en CNV-connectief) hebben ion de afgelopen maanden met TIAS gewerkt aan een projectplan. We denken. Dat het nu voldoende voldragen is om het aan een brede groep van deelnemers in VKMO en CSC te presenteren.

Meer weten? Meedoen? Neem deel aan het